‘ศูนย์ EOC’ เผยผลคัดกรองผู้โดยสาร ‘สุวรรณภูมิ’ พบเข้าข่ายฯ 1 ราย แนะ 18 คนไทย กักตัว 14 วัน หลังเดินทางร่วมพิธีทางศาสนา

“ศูนย์ EOC” เผยผลคัดกรองผู้โดยสาร “สุวรรณภูมิ” พบเข้าข่ายเสี่ยง 1 ราย พร้อมแนะ 18 คนไทย กักตัวที่บ้าน 14 วัน กลับจากอินโดฯ หลังเดินทางร่วมพิธีทางศาสนา

รายการงานข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (EMERGENCY OPERATION CENTER หรือ EOC) เปิดเผยสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า ผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า-ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำวันที่ 27 มี.ค. 2563 โดยข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 00.00-23.59 น. นั้น 

โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,817 คน พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) จำนวน 1 คน นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน มีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารคนไทยที่เข้าร่วมการประกอบพิธีทางศาสนาจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 18 ราย โดยแนะนำให้ Home Quarantine 14 วัน และมีการเก็บตัวอย่างผู้โดยสารต่างชาติที่มาจากประเทศ ที่จัดเป็นพื้นที่เสี่ยงและมีประวัติเสี่ยงสัมผัสเชื้อส่งตรวจ 1 คน อยู่ระหว่างรอผล Lab

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 319 เที่ยวบิน แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 165 เที่ยวบิน ได้แก่ ขาออกจำนวน 83 เที่ยวบิน และขาเข้าจำนวน 82 เที่ยวบิน ในส่วนของเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 154 เที่ยวบิน ได้แก่ ขาออกจำนวน 77 เที่ยวบิน และขาเข้าจำนวน 77 เที่ยวบิน 

ขณะที่ จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า-ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนทั้งสิ้น 21,048 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 13,443 คน ได้แก่ ผู้โดยสารขาออกจำนวน 11,626 คน และผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 1,817 คน ในส่วนของผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 7,605 คน ได้แก่ ผู้โดยสารขาออกจำนวน 1,949 คน และผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 5,656 คน โดยเมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนเที่ยวบินลดลง 69.8% และจำนวนผู้โดยสารลดลง 87.3%