‘การบินไทย’ ผนึกกำลัง ‘DITP’ แลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาบุคลากร

“การบินไทย” ร่วมกับ “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” ลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากร วางกรอบแนวทาง 3 ด้าน หวังอัพเกรดองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

นางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของการบินไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ มาโดยตลอด การลงนามความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างการบินไทย และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือ 3 ด้าน คือ 1.ด้านการแลกเปลี่ยนวิทยากร ได้แก่ การร่วมมือสนับสนุนด้านบุคลากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของทั้งสองฝ่าย 2.ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ได้แก่ การร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ และ 3.ด้านการสร้างโอกาสด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ การให้ความร่วมมือสนับสนุนการสร้างโอกาสด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อต่อยอดสู่ช่องทางออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ช ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างสูงในสังคมปัจจุบัน และการจัดแสดงสินค้านานาชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปเสริมสร้างทักษะในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์ของทั้งสององค์กร ในโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างอันดีให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่จะขยายโอกาสพัฒนาบุคลากรของตน อันจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าของหน่วยงาน และประเทศชาติสืบไป

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา การบินไทย ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในจัดการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ สมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศ ในหลักสูตรการขนส่งวัตถุอันตราย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ เป็นต้น นับเป็นความภาคภูมิใจของการบินไทยที่มีหน่วยงานด้านการฝึกอบรมที่มีความแข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล