‘พาณิชย์’ เตรียมหารือแดนน้ำหอม ขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 ก.ย.นี้ จะนำคณะผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และกรมยุโรป เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศส (High Level Economic Dialogue: HLED) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อหารือกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างกัน

นางอรมน เสริมว่า การประชุม HLED ไทย-ฝรั่งเศส เป็นเวทีหารือระหว่างระดับอธิบดีของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของไทยและฝรั่งเศส เริ่มขึ้นในปี 2558 โดยฝ่ายไทยมีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลัก และฝ่ายฝรั่งเศสมีสำนักงานการคลัง กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งที่ผ่านมา มีการประชุม HLED ไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในปี 2558 ที่กรุงปารีส และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในปี 2560 ที่กรุงเทพฯ

สำหรับการประชุม HLED ครั้งที่ 3 จะหารือในเรื่องสำคัญ อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ตลอดจนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งไทยจะใช้โอกาสนี้หารือถึงความร่วมมือในสาขาที่ฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญ อาทิ อุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ พลังงานทดแทน นวัตกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตรพืชน้ำมันสกัด เป็นต้น ซึ่งเป็นสาขาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ที่นำนวัตกรรม การวิจัยพัฒนา และเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทสำคัญในสหภาพยุโรป มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการค้าการลงทุน โดยไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้การค้าระหว่างกันอยู่ในระดับดีมาโดยตลอด ฝรั่งเศสเป็นคู่ค้าอันดับที่ 25 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (รองจากเยอรมนี สหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์)

ในปี 2560 การค้าไทยกับฝรั่งเศสมีมูลค่า 5,262.72 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 20.71 โดยไทยส่งออกสินค้าไปยังฝรั่งเศสเป็นมูลค่า 1,782 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เลนซ์ และไทยนำเข้าสินค้าจากฝรั่งเศสเป็นมูลค่า 3,480.71 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น