Browsing Tag

KTAM หนุนยกระดับธรรมาภิบาลตลาดทุนไทย

KTAM หนุนยกระดับธรรมาภิบาลตลาดทุนไทย

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบของนักลงทุนสถาบันในการลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับการลงทุน”…