KTAM หนุนยกระดับธรรมาภิบาลตลาดทุนไทย

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบของนักลงทุนสถาบันในการลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับการลงทุน” ในบริษัทเอกชนที่มีปัญหาด้านธรรมาภิบาล (ESG) ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และนักลงทุนสถาบัน จำนวน 32 แห่ง เพื่อยึดมั่นหลักการบริหารเงินลงทุนลูกค้าอย่างรับผิดชอบ คำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อช่วยสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและลดความเสี่ยงจากการลงทุน รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อเร็วๆ นี้