Browsing Tag

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 2562

รัฐมนตรีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ !!! โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 2562” จัดโดย กองบริหารการสาธารณสุข โดยมี ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา…