รัฐมนตรีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ !!! โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 2562” จัดโดย กองบริหารการสาธารณสุข

โดยมี ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรี นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข
คุณณปภัช นฤคนธ์ รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์
ศ.ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ อาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ