Browsing Tag

โรงพยาบาลคู่สัญญาประกันสุขภาพ

กรุงเทพประกันชีวิต มอบ 12 รางวัลเชิดชูแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาประกันสุขภาพ ในงาน Bangkok Life Assurance

SMART Hospital Awards 2020 มอบรางวัลให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพ 11 แห่งที่มีความโดดเด่นใน 6 ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือระดับองค์กร การจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ การให้บริการตรวจสุขภาพ การให้บริการเคลม การบริหารค่ารักษาพยาบาล…