กรุงเทพประกันชีวิต มอบ 12 รางวัลเชิดชูแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาประกันสุขภาพ ในงาน Bangkok Life Assurance

SMART Hospital Awards 2020 มอบรางวัลให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพ 11 แห่งที่มีความโดดเด่นใน 6 ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือระดับองค์กร การจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ การให้บริการตรวจสุขภาพ การให้บริการเคลม การบริหารค่ารักษาพยาบาล และการให้บริการลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาบริการเพื่อดูแลลูกค้าอย่างยั่งยืนร่วมกัน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้เอาประกันภัยที่มาใช้บริการ โดยผู้แทนของบริษัทจะเชิญรางวัลไปมอบให้แต่ละโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลแทนการจัดพิธีมอบรางวัล ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่โรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการดูแลรักษาทางการแพทย์ การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล การบริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างดีเยี่ยมตามมาตรฐานสากลและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตลอดจนมีการให้ความร่วมมือและประสานงานระหว่างบริษัทกับโรงพยาบาล

เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นเลิศ โดยเรามุ่งหวังที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างกรุงเทพประกันชีวิตกับโรงพยาบาลคู่สัญญา พัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการประกันสุขภาพ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต”

Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards 2020 ประกอบด้วย
1. รางวัลดีเด่นด้านความร่วมมือระดับองค์กร (SMART Cooperation Award) ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
2. รางวัลดีเด่นด้านการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ (SMART Utilization Management Award) ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลพญาไท 2
3. รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ (SMART Check Up Service Award) ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลขอนแก่น ราม
4. รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการเคลม (SMART Claim Excellence Award) ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลกรุงเทพ
5. รางวัลดีเด่นด้านการบริหารค่ารักษาพยาบาล (SMART Financial Management Award) ได้แก่ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
6. รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการลูกค้า (SMART Customer Service Excellence Award) ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 และโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าวยังเป็นการขอบคุณโรงพยาบาลพันธมิตรต่างๆ ที่ให้การดูแลผู้เอาประกันภัยของกรุงเทพประกันชีวิตเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการมอบความสะดวกสบายและประโยชน์สูงสุดในด้านสุขภาพ

กรุงเทพประกันชีวิตในฐานะที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 69 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลพันธมิตร เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับดีเลิศสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ถือกรมธรรม์กรุงเทพประกันชีวิต ตามแนวคิดหลักของกรุงเทพประกันชีวิต ‘เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า’