Browsing Tag

สำหรับยื่นวีซ่าเพื่อการพำนักในไทยแบบระยะยาว

แอกซ่าประกันภัย ผุดแผนประกันภัยสุขภาพ สำหรับยื่นวีซ่าเพื่อการพำนักในไทยแบบระยะยาว  

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำเสนอแผนประกันภัยสุขภาพ “Compulsory Insurance for Long Stay Visa” แบบ O-A และ O-X สำหรับชาวต่างชาติอายุ 50 ปีหรือมากกว่าที่ประสงค์ขอยื่นวีซ่าเพื่อการพำนักในประเทศไทย ทั้งแบบวีซ่าเกษียณอายุ 1 ปี…