แอกซ่าประกันภัย ผุดแผนประกันภัยสุขภาพ สำหรับยื่นวีซ่าเพื่อการพำนักในไทยแบบระยะยาว  

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำเสนอแผนประกันภัยสุขภาพ “Compulsory Insurance for Long Stay Visa” แบบ O-A และ O-X สำหรับชาวต่างชาติอายุ 50 ปีหรือมากกว่าที่ประสงค์ขอยื่นวีซ่าเพื่อการพำนักในประเทศไทย ทั้งแบบวีซ่าเกษียณอายุ 1 ปี (Non-Immigrant Visa “O-A”) และพำนักระยะยาว 10 ปี (Non-Immigrant Visa “O-X”) โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่าพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท* และในกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท*

แผนประกันภัยสุขภาพของแอกซ่ามีบริการที่ครอบคลุม ด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลของแอกซ่าที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในสูงสุดถึง 600,000 บาท* พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดปีแรก 20% ลูกค้าสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่เว็บไซต์แอกซ่า https://www.axa.co.th/personal-health-insurance

ทั้งนี้ แอกซ่ายังเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa แบบ O-A (ระยะ 1 ปี) กับสมาคมประกันวินาศภัยไทย