Browsing Tag

สมาคมเพื่อนชุมชน

สมาคมเพื่อนชุมชน ผนึกกำลัง Big Brothers นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 4

สมาคมเพื่อนชุมชน 1 ใน 11 Big Brothers เปิดโครงการ Big Brothers นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 4 เข้าร่วมรับฟังรายงานผลสำเร็จของการทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise,…