สมาคมเพื่อนชุมชน ผนึกกำลัง Big Brothers นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 4

สมาคมเพื่อนชุมชน 1 ใน 11 Big Brothers เปิดโครงการ Big Brothers นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 4 เข้าร่วมรับฟังรายงานผลสำเร็จของการทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise, SE) แทนที่รูปแบบ CSR หรือ Corporate Social Responsibility เพื่อยกระดับชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีและแสดงปาฐกถา เรื่อง “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมก้าวหน้า ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมี นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย กรุงเทพฯ

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน สมาคมเพื่อนชุมชนจะเป็นตัวเชื่อมต่อของวิสหากิจชุมชนในโครงการธรรมศาสตร์โมเดล ทั้ง 5 รุ่น กว่า 38 วิสาหกิจ เพื่อให้บริษัทสมาชิกทั้ง 13 บริษัทได้มีบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงให้วิสาหกิจในการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจำหน่าย เป็นต้น สำหรับการเข้าร่วมกับโครงการ Big Brothers นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 4 นั้น ถือเป็นการแสดงพลังของทุกภาคส่วน ทำให้เกิดการต่อยอดความคิด และสามารถช่วยผลักดันวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างรายได้อย่างมั่นคงและพอเพียงและยั่งยืน

โครงการ Big Brothers นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นความร่วมมือของ 11 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เอสซีจี สมาคมเพื่อนชุมชน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้จากการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยนำรายได้ไปช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา การทำงานของเครือข่ายเปรียบเสมือนการเติบโตของต้นไม้ เราร่วมหยั่งรากลึกเพื่อให้เครือข่ายแข็งแรง แตกกิ่งก้านสาขาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนไทยให้มากที่สุด และออกดอกออกผลเพื่อขยายแนวคิดการทำงานกิจการเพื่อสังคม ต้นแล้ว ต้นเล่า ให้เต็มพื้นที่แผ่นไทยให้เร็วที่สุด