Browsing Tag

ภาคสมัครใจ

ประชุมชี้แจงการปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. จัดประชุมชี้แจงเรื่อง การปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เพื่อทำความเข้าใจและอธิบายแนวทางในการปฏิบัติตามกรมธรรม์ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้อง…