ประชุมชี้แจงการปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. จัดประชุมชี้แจงเรื่อง การปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เพื่อทำความเข้าใจและอธิบายแนวทางในการปฏิบัติตามกรมธรรม์ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็นระหว่างสำนักงาน คปภ. บริษัทประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการปรับเพิ่มความคุ้มครอง พ.ร.บ. จากเดิม 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท โดยไม่ขึ้นค่าเบี้ยประกันภัย และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ปรับความคุ้มครองขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยมี ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา