Browsing Tag

พีเอ็มพี แมนเนจเม้นท์

เริ่มแล้ว!! งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์…

ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นฮับด้านโลจิสติกส์ในเออีซี และมีความสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโดยรวมของกลุ่มประเทศเหล่านี้ รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่ในระดับโลก งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์…