Browsing Tag

ธุรกิจคนต่างด้าว

ต.ค.61 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 32 ราย เงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1,691 ล้านบาท

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 26 ต.ค.61 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 32 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย…