ต.ค.61 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 32 ราย เงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1,691 ล้านบาท

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 26 ต.ค.61 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 32 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และบริติชเวอร์จิน ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 1,691 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 1,107 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่

1.ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 5 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 755 ล้านบาท คือ บริการให้กู้ยืมเงิน และบริการรับค้ำประกันหนี้ โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และบริติช เวอร์จิน

2.ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 10 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 141 ล้านบาท ได้แก่ บริการส่งผ่านข้อมูลข้อความ รูปภาพ หรือเสียงทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการออกแบบแม่พิมพ์โลหะสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริการทดสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสินค้าอุตสาหกรรม บริการให้ใช้ช่วงสิทธิโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ บริการให้เช่ารถลากจูงสินค้า เครื่องจัดการคลังสินค้า รถยกโฟร์คลิฟท์ รถยกไฟร์คลิฟท์ บริการให้ใช้แอปพลิเคชั่นสำหรับการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า บริการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเยอรมนี

3.ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐ จำนวน 4 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 12 ล้านบาท คือ การค้าปลีกอะไหล่อุปกรณ์สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศบริติชเวอร์จิน

4.ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาช่วงกับภาครัฐ จำนวน 2 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 92 ล้านบาท คือ บริการออกแบบทางวิศวกรรม ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ บำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องจักรสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ การค้าปลีกเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศลักเซมเบิร์ก และจีน

5.ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาคเอกชน จำนวน 5 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 591 ล้านบาท ได้แก่ บริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ บริการออกแบบทางวิศวกรรม ติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียม โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และอินเดีย

6.ธุรกิจนายหน้า/ค้าปลีก จำนวน ราย มีเงินลงทุนจำนวน 100 ล้านบาท ได้แก่ นายหน้าประกันวินาศภัย การค้าปลีกระบบทำความร้อนโดยใช้ไอน้ำแบบสุญญากาศ การค้าปลีกแม่พิมพ์ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และประดับยนต์ การค้าปลีกเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานขุดเจาะและงานก่อสร้าง การค้าปลีกเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการลำเลียงของและวัสดุหรือบรรจุสินค้าในสายการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ การค้าปลีกอุปกรณ์รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ EDC โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ เกาหลี และอิตาลี

การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนักเช่น องค์ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับการดูแลควบคุมหลุมสำรวจ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของระบบทำความร้อนโดยใช้ไอน้ำแบบสุญญากาศ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมรับบัตรเดบิต/เครดิต บนเครื่องรับบัตรตามความต้องการ ของลูกค้า องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบวางท่อ ระบบท่อปลอดเชื้อที่ใช้ในการลำเลียงอาหารสัตว์และติดตั้งปลอกหุ้มท่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเนื้อหาภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการสร้างสรรค์กราฟิก สำหรับบริการเสริมผ่านมือถือ เป็นต้น   

ทั้งนี้ ในเดือน ต.ค.61 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 68 ในขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 1,457 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 623 เนื่องจากเดือน ต.ค.61 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง คือ บริการให้กู้ยืมเงิน บริการรับค้ำประกันหนี้ และบริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 

อนึ่งในเดือน ม.ค. – ต.ค.61 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 229 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 10,471 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 8  ขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 3,794 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57 เนื่องจากในปี 61 มีต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง อาทิ บริการออกแบบทางวิศวกรรมและติดตั้งเหล็กโครงสร้างรูปพรรณและผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น