Browsing Tag

ชิงทุนการศึกษารวม 1 ล้านบาท

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน สำหรับนิสิตนักศึกษา ชิงทุนการศึกษารวม 1 ล้านบาท

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า “คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นองค์กรกำกับดูแลกิจการพลังงานด้านกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง มีปริมาณเพียงพอ…