Browsing Tag

จีพีเอส แทร็กกิ้ง เซ็นเตอร์

‘GPSTC’ ให้มากกว่าความคุ้มค่า!! เป้าหมายช่วยลดต้นทุนของประเทศ

GPSTC หรือ จีพีเอส แทร็กกิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด เกิดขึ้นจากแนวคิดของ ไตรรัตน์ พรรธนประเทศ ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนได้สัมผัสและเข้าถึงระบบ GPS และจะทำให้ทุกคนตระหนักว่า GPS สามารถช่วยธุรกิจได้อย่างไร…