Browsing Tag

จัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12

ดย.พม.จัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12

ดย.พม.จัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 “การเพิ่มช่องทางและพัฒนาทักษะการทำงานในอนาคตของเด็กและเยาวชน” ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์…