ดย.พม.จัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12

ดย.พม.จัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12
“การเพิ่มช่องทางและพัฒนาทักษะการทำงานในอนาคตของเด็กและเยาวชน”

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “การเพิ่มช่องทางและพัฒนาทักษะการทำงานในอนาคตของเด็กและเยาวชน : Smart Youth, Smart Work” โดยมี นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวนกลไกและกระบวนการทำงาน พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และร่วมกันเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาช่องทางและเพิ่มทักษะการทำงานในอนาคตของเด็กและเยาวชน ที่จะสามารถตอบโจทย์ในระดับประเทศสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดข้อเสนอสำคัญที่นำไปสู่แนวทางการพัฒนาช่องทางและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตของเด็กและเยาวชน ตลอดจนมีกรอบแนวคิดและทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้น 160 คน

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า “สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ” บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 11(4) ให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ทบทวนกลไกและกระบวนการการทำงานและพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ รวมถึงอำนวยการให้การจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

นอกจากนี้ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย การปาฐกถา หัวข้อ “Smart Youth, Smart Work” เพื่อให้เห็นถึงสถานการณ์แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และการเตรียมความพร้อมการทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่แนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการด้านกำลังคนของประเทศในอนาคต การเสวนา หัวข้อ “มุ่งสู่งานในอนาคตของเด็กและเยาวชน” เพื่อให้ได้ทราบถึงทิศทางการทำงานในอนาคตในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก

รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรผู้ร่วมเสวนา การประชุมห้องย่อยในประเด็นหลัก “การพัฒนาช่องทางและเพิ่มทักษาการทำงานในอนาคตของเด็กและเยาวชน” โดยแบ่งเป็นสายงานราชการ สายงานธุรกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร สายงานออนไลน์ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจส่วนตัว “Policy by Children & Youth” และลานนิทรรศการประกอบด้วย 2 ส่วน คือ นิทรรศการกลาง เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงสถานการณ์ แนวโน้มของการทำงานในอนาคต และทักษะการทำงานที่จำเป็นในอนาคต และนิทรรศการของหน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ในหัวข้อ งานราชการไทยยุคใหม่ : ข้าราชการยุค “ไทยแลนด์ 4.0 กับแนวคิดการทำงานแบบ Work Smart ในศตวรรษที่ 21” กรมส่งเสริมการเกษตร “Smart Farmer : เกษตรยุคใหม่” Hospitality work : งานสายสุขภาพแห่งอนาคต Start Up : Start Up คืออะไร ทำไมถึงมาแรง งานด้าน Technology : อนาคตกับเทคโนโลยี พร้อมทั้งประเมิน สรุปผลการประชุม อภิปราย และลงมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กล่าวทิ้งท้ายว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตระหนักในการพัฒนาช่องทางและทักษะการทำงานในอนาคตของเด็กและเยาวชน เป็นการเตรียมความพร้อมการทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่แนวทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการด้านกำลังคนของประเทศในอนาคต เพื่อผลักดันให้มีข้อเสนอสำคัญที่นำไปสู่แนวทางการพัฒนาช่องทางและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตของเด็กและเยาวชน มีกรอบแนวคิดและทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ต่อไป