Browsing Tag

งานใหญ่ประจำปี National Director Conference 2019

IOD ประกาศผลรางวัล Board of the Year ในงานใหญ่ประจำปี National Director Conference 2019

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศผลรางวัล Board of the Year ในงาน National Director Conference 2019 ทั้งรางวัล Board of the Year Awards และรางวัลใหม่ของปีนี้ ได้แก่ Visionary Board Award และ Rising Star Awards…