IOD ประกาศผลรางวัล Board of the Year ในงานใหญ่ประจำปี National Director Conference 2019

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศผลรางวัล Board of the Year ในงาน National Director Conference 2019 ทั้งรางวัล Board of the Year Awards และรางวัลใหม่ของปีนี้ ได้แก่ Visionary Board Award และ Rising Star Awards ซึ่งพิจารณาจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่ครอบคลุมทั้งในแง่ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

รางวัล Board of the Year เป็นรางวัลอันทรงเกียรติเพียงหนึ่งเดียวในตลาดทุนที่มอบให้กับคณะกรรมการของบริษัท จดทะเบียนไทย โดยครั้งนี้ มี 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ Board of the Year Awards ซึ่งมีการแบ่งประเภทรางวัลตามขนาดธุรกิจใหญ่ กลาง เล็ก ตาม market capitalization ทั้งนี้รางวัลในแต่ละขนาดจะประกาศเป็น 3 อันดับ คือ Gold Silver และ Bronze และครั้งนี้ยังมีรางวัลใหม่ 2 ประเภท ได้แก่ Visionary Board Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับคณะกรรมการบริษัทที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มุ่งผลักดันกลยุทธ์ของบริษัทไปในทิศทางที่สร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่บริษัท ทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กร และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย และ Rising Star Awards ซึ่งมอบให้กับคณะกรรมการบริษัทที่มีพัฒนาการทางด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างโดดเด่น

“วัตถุประสงค์ของการมอบรางวัล Board of the Year คือ การสร้างพื้นที่ให้กับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คณะกรรมการอื่น โจทย์ที่สำคัญ คือ ทำอย่างไรให้พื้นที่นี้ถูกขยายกว้างออกไป การแบ่งประเภทรางวัลตามขนาดและการเพิ่มรางวัลใหม่จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่นำมาใช้ในการตอบโจทย์ดังกล่าว” นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานโครงการ Board of the Year 2018 และประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยกล่าว

ในการพิจารณารางวัล Board of the Year ครั้งนี้ ได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในตลาดทุน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมประกันชีวิตไทย และกลุ่มกรรมการที่เป็นสมาชิกของ IOD มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อคณะกรรมการที่สมควรผ่านเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์

“การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ในตลาดทุนในการพิจารณารางวัล เป็นอีกหนึ่งแนวทางของการสร้าง CG Impact ที่นอกจากจะทำให้คณะกรรมการที่ได้รางวัล Board of the Year ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับจาก IOD เท่านั้น แต่ยังถือได้ว่าได้รับการยอมรับจากประชาคมในตลาดทุน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้กับคณะกรรมการอื่น ๆ สามารถปฏิบัติตามได้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีบทบาทในการผลักดันด้านการกำกับดูแลกิจการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป” นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธาน Judging Panel ของโครงการ Board of the Year 2018 กล่าว

สำหรับเกณฑ์การพิจารณารางวัลครั้งนี้ มีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมมิติทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกมากยิ่งขึ้น นอกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ IOD เองแล้ว ยังมีการเชิญบริษัทที่ปรึกษาชั้นแนวหน้า ได้แก่ Bain & Company, Baker & McKenzie, Grant Thornton, Heidrick & Struggles, PwC (Thailand) ให้เข้ามาร่วมกำหนดเกณฑ์พิจารณารางวัล และมีการตรวจสอบความโปร่งใสในการพิจารณาให้รางวัลโดย EY ด้วย

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กล่าวว่า “ความเป็นผู้นำด้านวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ความหลากหลายทางด้านทักษะ ความเชี่ยวชาญ การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมถึงการสร้างและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของ Board of the Future ในยุคที่มี Disruption เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นการพิจารณารางวัลในครั้งนี้จึงพิจารณาคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติดังกล่าว โดยเน้นทั้ง “ครบองค์” และ “ครบเครื่อง” กล่าวคือ มีทั้ง Form และ Substance เพื่อเชิดชูให้เป็น Board of the Year”

รางวัล Board of the Year เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทต่างๆ พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากขึ้น ยังคงมีอีกหลากหลายแนวทางที่สามารถใช้ในการส่งเสริมเรื่องนี้ ซึ่ง IOD จะได้ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป