Browsing Tag

การสื่อสาร

TC Intelligent เผยเบื้องหลังความสำเร็จทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

ในยุค Thailand 4.0  การปรับตัวของภาคธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งตัวอย่างธุรกิจที่สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้แล้วประสบความสำเร็จ จะเป็นกรณีศึกษาหรือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับธุรกิจอื่นๆ ได้เช่นกัน  บริษัท…