TC Intelligent เผยเบื้องหลังความสำเร็จทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

ในยุค Thailand 4.0  การปรับตัวของภาคธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งตัวอย่างธุรกิจที่สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้แล้วประสบความสำเร็จ จะเป็นกรณีศึกษาหรือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับธุรกิจอื่นๆ ได้เช่นกัน 

บริษัท ทีซี อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด (TC Intelligent Co., Ltd.) ผู้ให้บริการด้านการติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อระหว่างองค์กรผ่านทางระบบโครงข่าย นับเป็นหนึ่งภาคธุรกิจที่สามารถปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีมาต่อยอดสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จากจุดเริ่มต้นในปี 2547 ด้วยการเป็นผู้จัดจำหน่ายสาย Fiber Optic ได้ขยายสู่ธุรกิจด้านโทรคมนาคม พัฒนาเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ด้านความปลอดภัยในองค์ต่างๆ การวางระบบวิดีโอประชุมทางไกล การสื่อสารผ่านดาวเทียม การพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ และก้าวสู่การให้บริการด้านเทคโนโลยีสมาร์ทโฮม รองรับการใช้ชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบัน

นายธนพล มะโน ประธานกรรมการบริษัท TC Intelligent จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับ TC Intelligent เราดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และการสื่อสารข้อมูล การเชื่อมต่อเครือข่ายจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค  เรียกให้เข้าใจง่ายคือ เรานำเทคโนโลยีการสื่อสารมาพัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวก และให้ผู้รับบริการสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเริ่มต้นนั้น  TC Intelligent ได้ใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลจาก CAT เพื่อใช้บริหารจัดการภายในของ TC Intelligent เอง ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจเราเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

จากนั้นจึงได้ต่อยอดพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว นำเสนอไปยังองค์กรต่างๆ อาทิ การควบคุมกล้องวงจรปิดระยะไก] บริการระบบประชุมทางไกล ระบบควบคุมต่างๆ ในสำนักงาน อาคารที่มีขนาดใหญ่ บ้านพักอาศัยทั่วไป และคอนโดมิเนียม เช่น การควบคุมเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้า การวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อวิเคราะห์ค่าความสูญเสียเกี่ยวกับพลังงาน การควบคุมระบบประตูทางเข้าอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบตรวจจับความปลอดภัยของผู้พักอาศัย ระบบการป้องกันการโจรกรรม

ซึ่งในปัจจุบันนี้ TC Intelligent ได้วางระบบวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงภายในองค์กรของรัฐ และสนามบินกว่า 27 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งบริษัทและหน่วยงานต่างๆ อีกหลายแห่ง โดยครอบคลุมทั้งการรับ-ส่ง ข้อมูลภาพและเสียง ในรูปแบบมัลติมีเดียระหว่างสำนักงาน ความโดดเด่นของบริการที่ทำให้เราได้รับความไว้วางใจ อาทิ ลูกค้าสามารถประชุมทางไกลด้วยคมชัดระดับ Full HD ที่มีเสถียรภาพสูงสุดด้วยการใช้ระบบที่มีโครงข่ายอยู่ทั่วประเทศ ทำให้เราสามารถมอนิเตอร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าเกิดปัญหาเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางจะสามารถรีโมทเข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงที การสื่อสารจึงไม่ขัดข้อง ไม่เกิดความล่าช้า เป็นการลดต้นทุน ลดระยะเวลา ลดกำลังคนที่จะเข้าไปบริการจัดการ เป็นต้น

นายธนพล มะโน ประธานกรรมการบริษัท TC Intelligent จำกัด

เรามองว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นโครงข่ายสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่ง TC Intelligent ได้พัฒนาการวางระบบเครือข่ายสื่อสารไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยีปัจจุบัน โดยเรามีแผนงานที่จะก้าวไปพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนสมาร์ทโฮม (Smart Home) รวมถึงแพลตฟอร์มสำหรับสมาร์ทเอ็ดดูเคชั่น (Smart Education) ให้เกิดขึ้นในไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพราะเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ดังนั้น เราจึงมองว่า ในระดับที่ย่อยลงจากองค์กร เขาเหล่านั้นจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีได้อย่างไร อย่างสมาร์ทโฮม คือการอำนวยความสะดวกในอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันสำหรับครอบครัว เช่น การสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟน เราคิดถึงตรงนี้เพราะอยากให้หน่วยเล็กๆ ของสังคมเข้าถึงเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

และในส่วนของสมาร์ทเอ็ดดูเคชั่นนั้น เราต้องการยกระดับการเรียนการสอนในโรงเรียน ยกตัวอย่าง จากเดิม ครูเขียนกระดานดำแล้วลบทิ้ง ถ้าเปลี่ยนให้ครูสามารถเขียนบนโปรเจคเตอร์ แล้วบันทึกเป็นไฟล์เพื่อให้นักเรียนสามารถกลับมาทบทวนได้ เรียกใช้ได้ใหม่ หรือ โปรเจคเตอร์ลิงค์กับสมาร์ทดีไวซ์ของเด็กๆ เพื่อให้สามารถค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอได้แบบเรียลไทม์ คิดว่าสิ่งเหล่านี้ จะสามารถเปลี่ยนแปลงการเรียนให้เป็นมิติใหม่ได้ เด็กๆ ก็เรียนสนุก ครูก็สอนสะดวก เกิดระบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาระบบการศึกษาให้ก้าวหน้าไปได้

การนำเสนอเทคโนโลยีที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งในกลุ่มขององค์กร และบุคคลนั้น สิ่งที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอดคือ การบริการ การดูแลลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ และแน่นอนว่าการที่เราเลือกใช้ระบบโครงข่ายที่มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั่วประเทศ ของ CAT นับว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากโดยเราสามารถควบคุมคุณภาพการให้บริการ การขยายการให้บริการให้กับลูกค้าได้ตามความต้องการอย่างรวดเร็ว ส่งผลการเติบโตในโลกธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  ขณะเดียวกันเราต้องพัฒนาศักยภาพพนักงานของเราให้ทันต่อเทคโนโลยี ทั้งการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ ใช้รองรับกับการขยายธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด