‘พพ.’ ผนึก มช. เปิดตัว ‘อนุรักษ์พลังงาน’ ยกระดับผู้ประกอบการขนส่งสู่มาตรฐานใหม่

พพ. เปิดโครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร หวังให้กลุ่มผู้ประกอบการภาคการขนส่งเข้าร่วม โดยในปีแรกตั้งเป้าสมาชิกที่เข้าร่วม 30 ราย เป็นผู้ประกอบต้นแบบก่อนขยายไปยังสมาชิกรายอื่นๆ พร้อมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อเสริมประสิทธิภาพการลดต้นทุนทางพลัง และทางการแข่งขันให้มากขึ้น

นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ประธานเปิดการสัมมนา “เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร” กล่าวว่า การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ผู้ประกอบการ ธุรกิจขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทั่วไปเข้าร่วม โดยโครงการจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจ ตรวจวัด ศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านขนส่งของสถานประกอบการ และให้คำปรึกษาด้านต่างๆ พร้อมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจขนส่ง มีเป้าหมายคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 รายเพื่อเป็นกลุ่มผู้ประกอบการต้นแบบให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวจะมีระยะเวลา 12 เดือน

เนื่องจาก ภาคการขนส่งถือมีความสำคัญสำหรับประเทศ เพราะเป็นส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งธุรกิจในภาคการขนส่งหรือโลจิสติกส์มีการเติบโตค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเรื่องของการแข่งขันที่สูงอีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ทาง พพ. ได้พยายามหาแนวทางหรือมาตรการเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคขนส่ง เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพในการลดพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการลดต้นทุนในการดำเนินการทางธุรกิจ ทำให้จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารขึ้นมา

สำหรับ พพ.เอง ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการในหลายเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานในหลายส่วน แต่ที่ผ่านมาค่อนข้างเน้นการอนุรักษ์พลังงานในภาคอื่นๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารและที่อยู่อาศัย ซึ่งการเข้ามาในภาคการขนส่งถือเป็นครั้งแรก เนื่องจากที่ผ่านมา ทาง พพ.ยังไม่มีมาตรการหรือมีเครื่องมือที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจน ซึ่งตอนนี้ทางกรมมีความพร้อมที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจุบันได้มีคณะกรรมการนโยบาย ผลักดัน บูรณาการภาคการขนส่ง ซึ่งจะเป็นกลไกในนโยบายระดับประเทศในการขับเคลื่อนเรื่องการอนุรักษ์พลังงานภาคการขนส่ง โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรี กำกับกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ซึ่งมีแผนและเป้าหมายที่จะดำเนินการภาคการขนส่งให้ได้ตามที่กำหนดไว้ พร้อมกับมีกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการในด้านต่างๆ

สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ ถือเป็นการจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของภาคเอกชน โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานในการขนส่ง การส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการบริหารจัดการการขนส่งนั้น เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานในการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพลดต้นทุนการดำเนินงาน และเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศได้อย่างต่อเนื่องและภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 ในมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งที่มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจขนส่ง
ทั้งนี้ ทาง พพ. ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจะเข้าสำรวจ ตรวจวัด ศึกษาวิเคราะห์นำเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านขนส่งของสถานประกอบการ และให้คำปรึกษาด้านต่างๆ พร้อมทั้งการสนับสนุน งบประมาณในการลงทุน เพื่อศักยภาพปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจขนส่งอีกด้วย