‘คมนาคม’ รื้องบปี 63 สั่งหน่วยงานจัดลำดับความสำคัญ-เช็คความพร้อมก่อนยื่นของบฯ

“ศักดิ์สยาม” รื้องบปี 63 สั่งหน่วยงานส่งการบ้านเสนอโครงการใช้งบเกิน 1,000 ล้านให้กระทรวงฯ ภายใน 2 ส.ค.นี้ เน้นจัดลำดับความสำคัญ-เช็คความพร้อมก่อนยื่นของบฯ พร้อมดึงข้อมูลยื่นกระทู้ประชุม ส.ส. มาพิจารณา ลั่น! รัฐบาลชุดนี้เป็นของประเทศ ไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่ง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายงบประมาณ ร่วมกับสำนักงบประมาณ และหัวหน้าหน่วย ทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงฯ ว่า สำนักงบฯ ได้กำหนดหลักการในการเสนอของบประมาณในโครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม โดยขอให้พิจารณาถึงความพร้อมของโครงการก่อน เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงาน ทั้งนี้ หากโครงการยังไม่มีความพร้อม และมีการยื่นเสนองบฯ นั้น จะส่งผลให้การของบประมาณในอนาคต จะไม่ได้รับการพิจารณา อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงาน เสนอรายละเอียดของโครงการที่จะต้องใช้งบเกิน 1,000 ล้านมาให้กระทรวงฯ พิจารณาภายในวันศุกร์ที่ 2 ส.ค. 2562 เพื่อสรุปให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. พิจารณาอนุมัติในวันที่ 6 ส.ค. 2562 ขณะที่โครงการที่ใช้งบประมาณไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้เสนอมายังกระทรวงฯ ภายในวันที่ 6 ส.ค.นี้ จากนั้นกระทรวงคมนาคม จะส่งเรื่องคืนไปยังสำนักงบประมาณภายในวันที่ 9 ส.ค.นี้

สำหรับแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ต้องพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำคำของบประมาณ รวมถึงจะต้องพิจารณาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานจากแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้ความสำคัญกับแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมดำเนินงานก่อน อย่างไรก็ตาม จะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญด้วย

“ในส่วนของกรอบวงเงินที่รัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ได้เสนอขอไปทั้งหมด 4.2 แสนล้านบาท แบ่งเป็นงบประจำประมาณ 1 แสนล้านบาท และงบลงทุนประมาณ 3 แสนล้านบาทนั้น ยังคงอยู่ในกรอบเดิม แต่ผมอยากได้มากกว่านี้ด้วย ซึ่งหลังจากนี้ เราต้องมาจันอันดับความสำคัญ โครงการไหนไม่พร้อมอย่าเสนอ ต้องมาดูทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ โครงการไหนที่ยังเคลียร์ปัญหาไม่จบ อย่าไปขอ ขณะที่มีหลายโครงการยังอยู่ในการพิจารณาของสภาพัฒน์ฯ และ EIA ให้รีบประสานงาน ในส่วนรัฐบาลชุดที่แล้ว ที่เปิดให้สามารถเปิดประมูลก่อนได้ แล้วพิจารณา EIA ควบคู่กันไปนั้น ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ จะต้องพร้อมก่อน ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นของประเทศ ไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหนึ่ง” นายศักดิ์สยาม กล่าว

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงคมนาคมจะนำเอาข้อมูลตามที่มีการตั้งกระทู้ถามสดของที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคม และได้สะท้อนปัญหาปัญหาของประชาชนทั้งประเทศมาพิจารณาด้วย ซึ่งทั้งโครงการที่อยู่ในแผน หรือหากเป็นโครงการใหม่ที่จะดำเนินการปกติของกระทรวงฯแล้ว ก็จะนำมาจัดลำดับความสำคัญเพื่อดำเนินการก่อน