ทลฉ.มอบเงินเยียวยา

 

เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ จากเหตุการณ์ไฟไหม้เรือสินค้า KMTC HONGKONG ที่เกิดเหตุ ณ ท่าเทียบเรือ A2 บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โดยมี นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนสายเรือ ผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับผู้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากเหตุการณ์นี้ สามารถติดต่อขอรับเงินเยียวยาได้ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่

  1. https://www.facebook.com/prlcp/ 2.ตู้ประกาศ กองการช่าง อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง
  2. ศูนย์รับแจ้งเหตุท่าเรือแหลมฉบัง โทรศัพท์ 0-3840-9111

โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ ที่ประสงค์เข้ารับเงินเยียวยา ต้องนำเอกสารเพื่อแสดงเป็นหลักฐาน ดังนี้

  1. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนา
  3. เอกสารยืนยันการรักษาตัวจากเหตุการณ์ดังกล่าว เช่นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ พร้อมรับรองสำเนา