ทช. สร้างทางเลี่ยง เชื่อมชลบุรี-ระยอง เสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออก-รับการขนส่งระหว่างจังหวัด

“กรมทางหลวงชนบท” สร้างทางเลี่ยง เชื่อมชลบุรี-ระยอง สาย ชบ.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 3574 – บ้านเฉลิมลาภ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หวังเสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออก รองรับการขนส่งระหว่างจังหวัด

นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) เปิดเผยว่า ถนนสาย ชบ.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 3574 – บ้านเฉลิมลาภ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีนั้น เป็นเส้นทางเลี่ยงจากตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชาไปยัง ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และเป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3245 จังหวัดระยอง ส่งผลให้ปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดดังกล่าวเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก และชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม จึงใช้เป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดรับซื้อสินค้า

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย รวมถึงสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทั้งสับปะรด ยางพารา และปาล์ม ไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 3574 – บ้านเฉลิมลาภ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ระยะทาง 2.59 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 9.90 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และได้เปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว