ฟอร์ด ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ประเทศไทยรับแผนขับเคลื่อนองค์กรทั่วโลก

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ประกาศปรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทยและตลาดอาเซียนเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรทั่วโลก และการจัดตั้งกลุ่มตลาดนานาชาติ(International Markets Group หรือIMG) การปรับโครงสร้างทางธุรกิจดังกล่าวจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ฟอร์ดในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรมีความคล่องตัวในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วฟอร์ดยังได้แบ่งหน่วยธุรกิจฟอร์ด เอเชีย แปซิฟิค เดิม ออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ฟอร์ด ประเทศจีน ซึ่งได้รับการยกสถานะการดำเนินงานให้เป็นหน่วยบริหารอิสระ และกลุ่มตลาดนานาชาติ ซึ่งรวมกลุ่มตลาดที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วยกันโดยมีตลาดหลัก 5 แห่ง ประกอบด้วย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อินเดีย แอฟริกาใต้ ไทย และตลาดที่บริหารงานโดยผู้จำหน่าย

มร. มาร์ค โอเวนเดน ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน กลุ่มตลาดนานาชาติมีผลตั้งแต่วันที่1 เมษายน ที่ผ่านมา โดยปฏิบัติงาน ณ สำนักงานผู้บริหารกลุ่มตลาดนานาชาติ ตั้งอยู่ที่เมืองเดียร์บอร์น รัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับทีมผู้บริหารระดับสูงบางส่วน นอกจากนี้ กลุ่มตลาดนานาชาติยังมีเครือข่ายทีมผู้บริหารประจำอยู่ในประเทศที่เป็นตลาดหลักๆ อีกหลายแห่งทั่วโลก

ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในตลาดระดับโลกที่สำคัญของฟอร์ด และจะยังคงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญภายใต้การบริหารงานของกลุ่มตลาดนานาชาติ ประเทศไทยจึงได้รับเลือกให้เป็นฐานการดำเนินงานของฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มตลาดนานาชาติ(IMG Operations) และฝ่ายบริหารกิจการกลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภทรถกระบะสำหรับตลาดโลก (Global Trucks Enterprise Product Line Management – EPLM)อีกทั้งยังเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสื่อสารการตลาดของกลุ่มตลาดนานาชาติอีกด้วย

 ในโอกาสนี้ ฟอร์ดได้แต่งตั้ง นางสาวยุคนธร ‘วิคกี้’ วิเศษโกสินให้ดำรงตำแหน่ง ประธาน ตลาดอาเซียน และรับบทบาทหน้าที่เพิ่มเติม ในการดูแลฝ่ายการตลาดและการขายส่วนกลาง กลุ่มตลาดนานาชาติปฎิบัติงานที่สำนักงานฟอร์ด ประเทศไทย และรายงานตรงต่อ มร. โอเวนเดน จากการแต่งตั้งดังกล่าว นางสาวยุคนธรจะยังคงดูแลการดำเนินธุรกิจของฟอร์ดในตลาดอาเซียนซึ่งประกอบด้วยตลาดฟิลิปปินส์ เวียดนาม เกาหลีใต้ และไทย โดยธุรกิจในประเทศไทย ยังคงบริหารงานโดย นายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย

นอกจากนี้ นางสาวยุคนธรจะยังดูแลงานด้านการตลาดและการขายส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนกลุ่มตลาดนานาชาติในด้านต่างๆ ครอบคลุมทั้งด้านการสื่อสารการตลาด การวางแผนการขาย การบริหารรายได้ รวมถึงงานพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย

พร้อมกันนี้ ฟอร์ด ประเทศไทย ได้ปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ดังนี้

  • นางสาวอัจจิมา วรรณพินทุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ฟอร์ด ประเทศไทยรายงานตรงต่อนายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทยก่อนหน้านี้ นางสาวอัจจิมา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ฟอร์ด เอเชียแปซิฟิค
  • นางสาวณัฐพร สุขะปิณฑะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน แผนกการตลาดและการขาย ฟอร์ด ประเทศไทยและผู้จัดการแผนธุรกิจ แผนกการตลาดและการขายกลุ่มตลาดนานาชาติก่อนหน้านี้ นางสาวณัฐพร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินฟอร์ด อาเซียน
  • นางสาวกมลชนก ประเสริฐสมได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย และตลาดอาเซียนก่อนหน้านี้ นางสาวกมลชนกดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารแบรนด์และผลิตภัณฑ์ ฟอร์ด เอเชียแปซิฟิคปฏิบัติงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน และยังเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรฟอร์ด อาเซียน