สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่14

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก และเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 30 องค์กร จัดแถลงข่าวงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก ซึ่งงานสัมมนาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ได้ร่วมกันสร้างระบบความปลอดภัยที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตบนถนนได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็น 1 ใน 30 องค์กรเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ที่จะเข้าร่วมแสดงผลงานด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งผลงานวิจัย นวัตกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย