ตั้ง ‘สมัย โชติสกุล’ นั่งรักษาการ ผอ.สนข.

“อาคม” ลงนามแต่งตั้ง “สมัย โชติสกุล” รักษาการ ผอ.สนข. เพื่อเดินหน้างาน สนข. ให้ต่อเนื่อง-มีประสิทธิภาพ

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 175/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน โดยได้แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. อีกตำแหน่งหนึ่ง จำนวน 2 รายตามลำดับ คือ 1.นายสมัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวงคมนาคม (นักบริหารระดับสูง ตำแหน่งเลขที่ 4) ด้านอำนวยการ และ 2.นางสาวกอบกุล โมทนา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง ตำแหน่งเลขที่ 9)

ทั้งนี้ ตามคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 124/2562 สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งนายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางราง อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้น

ล่าสุด ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสราวุธ ทรงศิวิไล พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เพื่อให้การบริหารราชการภายในสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงแต่งตั้งข้าราชการให้เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร อีกตำแหน่งหนึ่ง จำนวน 2 รายดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประวัติการทำงานของนายสมัยนั้น ในปี 2554 เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองอธิบดี ทช. ในปี 2559 จากนั้นปี 2561 ได้โยกย้ายให้มาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ก่อนที่เมื่อช่วงต้นปี 2562-ปัจจุบัน จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอำนวยการ