‘สศช.’ เล็งใช้ SEA ประเมินบิ๊กโปรเจ็กต์คมนาคม

“สภาพัฒน์” ลุยศึกษาโครงการการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เล็งดึงใช้บิ๊กโปรเจ็กต์คมนาคม หวังนำเป็นแนวทางให้หน่วยงานรัฐมาใช้ก่อนตัดสินใจจัดทำแผนลงทุนขนาดใหญ่ที่กระทบสิ่งแวดล้อม-การใช้ทรัพยากร-ผลกระทบชุมชน

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปิดเผยว่า การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เริ่มการพัฒนานโยบายว่าสามารถดำเนินการจัดทำได้หรือไม่ รวมถึงช่วงตั้งต้นทำแผนพัฒนาโครงการ โดย SEA จะเป็นการศึกษาที่ตอบโจทย์ว่าควรจะทำโครงการนั้นๆ หรือไม่

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก SEA จะเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาโครงการ และผลกระทบที่มีต่อชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยโครงการที่เหมาะสมที่จะจัดทำ SEA มีตั้งแต่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำขนาดใหญ่เพื่อการบริหารจัดการน้ำซึ่งแน่นอนจะเป็นโครงการที่กระทบ กับชุมชนในพื้นที่และทรัพยากรต่างๆ รวมถึงโครงการลงทุนด้านคมนาคมขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจว่าโครงการใดที่ควรจะจัดทำกระบวนการ SEA จะขึ้นกับนโยบายรัฐบาล โดยยอมรับว่าการนำแนวทางจัดทำ SEA มาใช้ อยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยโครงการขนาดใหญ่ เช่น การพัฒนาพื้นที่ EEC และ โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางต่างๆ ไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาในการจัดทำ SEA แต่อย่างใด

สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นั้น สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดสัมมนา “การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)” ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA และความสำคัญของ SEA ให้กับประชาชนทั่วไปและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศไทย