ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา จัดเทศกาลอาหารทะเลตะกั่วป่ายกระดับคุณภาพความปลอดภัย กระตุ้นท่องเที่ยวช่วงโลว์ซีซั่น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา จัดใหญ่เทศกาลอาหารทะเลตะกั่วป่า กระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาในช่วงโลว์ซีซั่น สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงามีความพร้อมในทุกๆ ด้านของการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นเมืองที่เงียบสงบ และมีวัฒนธรรมที่หลากหลายผสมผสานทั้งไทย จีน มุสลิม และแบบตะวันตก ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน มีวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตท้องถิ่นที่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมประเพณีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางบกและทางทะเล ล้วนแล้วแต่เป็นวิถีชีวิตของประชาชนคนพังงาที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

นายศิริพัฒ ระบุว่านอกจากนี้ยังมีผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ มีภูเขา ลำธาร น้ำตก หาดทราย และน้ำทะเลที่สวยงาม ซึ่งที่ตะกั่วป่าเอง นอกจากมีชายหาดที่สวยงามจนเป็นที่กล่าวขวัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว อาหารทะเลก็เป็นที่เลื่องลืออย่างยิ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่น ทางจังหวัดพังงาจึงได้ร่วมกับทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาจัดงานใหญ่อย่างงาน Takuapa Seafood Festival 2019 หรือเทศกาลอาหารทะเลตะกั่วป่าขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2562 บริเวณชายหาดบางสัก อ.ตะกั่วป่า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของอาหารทะเลให้กับจังหวัดพังงา โดยหวังว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมการท่องเที่ยวให้จังหวัดพังงาใสช่วงโชว์ซีซั่นได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะทำให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสอาหารทะเลที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นมานำเสนอแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท้องถิ่นและเป็นรายได้เข้าประเทศต่อไป

ด้านนางกัญญ์ชลา  สุขิตรกูล  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลตะกั่วป่าว่าสำหรับรายละเอียดของการจัดงาน Takuapa Seafood Festival 2019 ที่จะจัดขึ้น ณ บริเวณชายหาดบางสัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2562 นั้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้นำเสนอสินค้าหลักคืออาหารทะเล แต่ยังมีส่วนที่เป็นสินค้าและบริการอื่นๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้มีโอกาสพัฒนาและนำเสนอสินค้าและบริการของตนเองต่อนักท่องเที่ยวที่แตกต่างหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวงานจะได้สัมผัสสินค้าและบริการที่เป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนพังงา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า 1.เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตที่โดดเด่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยเฉพาะอาหารทะเล  2.เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างความพร้อมในการเป็นเป็นเมือง ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดพังงาให้เพิ่มมากขึ้น และ  4.เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาเพิ่มมากขึ้น โดยงานเทศกาลอาหารทะเลตะกั่วป่าจัดขึ้นมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ประชาชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและวิถีชีวิตในจังหวัดพังงา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยเป้าหมายเพื่อหวังให้จังหวัดพังงากลายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ได้รับการกล่าวขานในเรื่องของความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และอาหารทะเลที่สด อร่อย ปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับสากล

“เรามีความพร้อมสูงสุดในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวงาน ทั้งการจัดเตรียมพื้นที่บริเวณชายหาดบางสัก ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความสะดวกสบาย มีการประสานงานกับตำรวจ สภ.ตะกั่วป่า รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอตะกั่วป่าในการเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยของการจัดงานให้เป็นไปด้วยดี นอกจากนี้ภายในงานจะมีบูธของผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้ามาจำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก มีความแตกต่างหลากหลาย โดยคำนึงถึงเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยทั้งความปลอดภัยของวัตถุดิบ การปรุง การเก็บรักษา ความสะอาดในทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา ฉะนั้นขอให้นักท่องเที่ยวทุกคนอุ่นใจได้ว่า เทศกาลอาหารทะเลตะกั่วป่าสะอาดและปลอดภัย”

นางกัญญ์ชลา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมกับสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น ส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตที่โดดเด่นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างความพร้อมในการเป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในส่วนของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนจากกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น อันเป็นพันธกิจหลักสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา นอกจากการจัดงานเทศกาลอาหารทะเล Takuapa Seafood Festival 2019 แล้ว ยังมีกิจกรรม “ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตล์พังงา” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ก.ค.2562 นี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มของ Sport Tourism ผู้รักษ์ธรรมชาติ และกลุ่มครอบครัว ทั้งยังเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้การท่องเที่ยวจังหวัดพังงาด้วย