หยั่งเสียง ‘ทางด่วนขั้นที่ 3 N2’ ลุยแก้ปัญหาจราจรฝั่งตะวันออก

โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 ถือเป็นเป็น 1 ใน 38 กลุ่มโครงการที่มีความพร้อมดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2560 (Action Plan)

ล่าสุด “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย” เดินหน้าโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานทบทวนศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และงานทบทวนและออกแบบรายละเอียดของโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อนำมาพิจารณาร่วมในการศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

จับเข่าคุยฉบับนี้ มีโอกาสพูดคุย พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. โดยพลเอก วิวรรธน์ เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญที่ต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรติดขัดมาโดยตลอด ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ กทพ. ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้วางแผนก่อสร้างระบบทางพิเศษมาเป็นลำดับ โดยโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจากคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2537 จึงได้มีการก่อสร้างเสาตอม่อไปพร้อมกับการก่อสร้างถนนประเสริฐมนูกิจ

ทั้งนี้ ต่อมาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือได้ถูกบรรจุไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดินปี พ.ศ. 2552 – 2554 แต่ได้มีการชะลอโครงการไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพการจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจมีความหนาแน่นมากจึงได้มีการเสนอความเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
การจราจรต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยบรรจุโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ไว้ในแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560

โดยได้มอบหมายให้ กทพ. ดำเนินโครงการฯ เฉพาะตอน N2 และ E-W Corridor ด้านตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจ ตั้งแต่บริเวณทางแยกเกษตรศาสตร์ถึงถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก รวมระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตร ขนาด 4 ช่องจราจรไป – กลับ โดยไม่มีการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอุโมงค์เกษตรศาสตร์บริเวณเสาตอม่อที่ 10 ของถนนประเสริฐมนูกิจ ซึ่งได้ผนวกโครงการสะพานข้ามทางแยกบนถนนประเสริฐมนูกิจ ของกรมทางหลวงจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย แยกวังหิน แยกเสนานิคม แยกสุคนธสวัสดิ์ แยกนวลจันทร์ และแยกนวมินทร์

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาการจราจรร่วมกันระหว่างระบบทางหลวงและระบบทางพิเศษ อันเป็นการเสริมสร้างพื้นที่ในการรองรับปริมาณจราจรของโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการดำเนินการโครงการฯ ในครั้งนี้ กทพ. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เทสโก้ จำกัด ให้ดำเนินงานทบทวนศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและงานทบทวนและออกแบบรายละเอียดของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก

นอกจากนี้ กทพ. ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลโครงการอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ประเด็นข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งจะนำมารวมในการวางแผนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมและครบถ้วน ทำให้การพัฒนาโครงการสามารถดำเนินไปควบคู่กับความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน