กทพ. MOU ‘วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.’ ร่วมมือทางวิชาการ หนุนปั้นบุคลากร ‘ด้านนวัตกรรมดิจิทัล’

กทพ. ผนึกวิทยาลัยนวัตกรรม มธ.” MOU ทางวิชาการการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์เข้าใจกระบวนการทำงานของ กทพ.

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ระบุว่า เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. และนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล ตั้งจิตพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล ร่วมลงนาม

ทั้งนี้ วิทยาลัยนวัตกรรม เป็นสถาบันการศึกษาด้านนวัตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation and Innovation ในระดับประเทศ เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ที่มีองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ เพื่อให้เกิดมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์และเข้าใจกระบวนการทำงานของ กทพ.

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ด้านดิจิทัล และด้านอื่น   ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากับสถาบันการศึกษาและการดำเนินงานของ กทพ. ในขณะเดียวกัน ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันจัดทำ Business Model เพื่อให้สามารถสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน ITS Next 10 Years ในการรองรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger Station) ในเขตทางพิเศษ ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการเดินทางบนทางพิเศษที่จะเกิดขึ้นในอนาคต