‘NSI นำสินประกันภัย’ มอบปฏิทินเก่า ผลิตสื่ออักษรเบรลล์

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณอภิศันสน์ บัวดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายการพนักงาน พร้อมตัวแทนพนักงาน ได้นำปฏิทินเก่าที่รวบรวมได้จากผู้บริหารและพนักงานจากโครงการ “ปฏิทินเก่าสร้างคุณค่า” มอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอน หนังสืออักษรเบรลล์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับผู้พิการทางการเห็นต่อไป ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี