สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561 หรือ Best SurveyorAward 2018 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานมอบรางวัล โดยมี นายอานนท์ วังวสุ เลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทยปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Survey ยุค 4.0”

พร้อมด้วยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ผู้บริหารบริษัทประกันภัย และบริษัทสำรวจภัยร่วมงาน ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษกนายวาสิต ล่ำซำประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า คณะกรรมการฯมีแผนการดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการด้านการประกันภัยรถยนต์ในธุรกิจประกันวินาศภัย โดยจัดหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพด้านการประกันภัยรถยนต์ให้กับบริษัทสมาชิกมาอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประเมินราคา และโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ เป็นต้น

สำหรับโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561 หรือ Best SurveyorAward 2018 นี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ของบริษัทสมาชิกของสมาคมประกันวินาศภัยไทย และพนักงานของบริษัทสำรวจภัยที่ทำหน้าที่ในการให้บริการสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ และให้บริการต่อประชาชนผู้รับบริการด้วยความประทับใจน่าเชื่อถือ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งนี้ โครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่นจัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ซึ่งในปี2561 มีพนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ของบริษัทประกันภัยและบริษัทสำรวจภัยสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 61 คน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสินประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)สมาคมนายหน้าประกันภัยไทยชมรมผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบความเสียหาย สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินนายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่นประจำปี2561มีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น13คนรางวัลชนะเลิศได้แก่ นายธีรพงศ์ เพชรแอน บมจ.วิริยะประกันภัย (ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายสัณห์ธัชชัยบุญเรืองศรี บมจ.วิริยะประกันภัย (ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายศักดา เบญจปัก บมจ.วิริยะประกันภัย (ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่  นายณัฐพัชร์ อำนาจ   บมจ.นำสินประกันภัย (ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท) รางวัลชมเชยจำนวน 9 รางวัล ได้แก่ 1. นายอรรถวรรธ เมฆสกุล บมจ.นำสินประกันภัยนายเจษฎา มาลัย บมจ.วิริยะประกันภัยนายสุรศักดิ์ คำไชโย บมจ.ธนชาตประกันภัยนายคุณากร ชนะค้า บมจ.วิริยะประกันภัยนายอภิชาติ โนนสืบเผ่า บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย)นายภิรวุฒิ คงสุวรรณ บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัยนายชาตรี รวีจรัสรัตน์ บมจ.นำสินประกันภัยน.ส.กนกพร ตรีรัตน์ บจ.เมโทรเคลม แอนด์ บิซิเนชนายอาทินันท์ สลักคำ บจ.ดีพีเซอร์เวย์แอนด์ลอว์ (ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ) คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย เชื่อมั่นว่าโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น หรือ Best Surveyor Awardนี้จะเป็นโครงการที่สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ประกอบอาชีพผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์และสามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนเกิดความพึงพอใจ ประทับใจในการให้บริการ ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยได้อย่างแน่นอน