ปิดจ๊อบ! ขยายถนน 4 เลน ทล.3222 ระยะทาง 11.6 กม. เชื่อมต่อระบบขนส่งอุตสาหกรรม 2 จังหวัด ‘สระบุรี-นครนายก’

ทางหลวงขยายถนน 4 ช่องจราจร ทล.3222 .ชำผักแพว.ชะอม .สระบุรี ระยะทาง 11.6 กม. มูลค่า 573 ล้านเสร็จแล้ว เชื่อมต่อระบบขนส่งของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่สระบุรีนครนายก

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3222 สาย .แก่งคอย.บ้านนา ตอน .ชำผักแพ้ว.ชะอม แล้วเสร็จ ในพื้นที่ .แก่งคอย .สระบุรี ให้เป็น 4 ช่องจราจรตลอดทั้งสายทาง

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและสนับสนุนการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ทั้งนี้ ทล.ได้ดำเนินการขยายทางหลวงหมายเลข 3222 สาย .แก่งคอย.บ้านนา ตอน .ชำผักแพว.ชะอม จากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร ให้เป็นขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ระหว่าง กม.12+890 – กม.24+500 ระยะทางประมาณ 11.61 กิโลเมตร (กม.) วงเงินงบประมาณ 573.474 ล้านบาท

โดยเพื่อเป็นการพัฒนาทางหลวงให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ตลอดจนสนับสนุนด้านการขนส่งของอุตสาหกรรมซีเมนต์ และลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่าง .สระบุรีและ .นครนายก

ขณะเดียวกันได้ดำเนินการตามมาตรฐานชั้นทางพิเศษ มีผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางเป็นแบบยกดินถมและแบบคอนกรีตแบริเออร์ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้สายทางนี้มีขนาด 4 ช่องจราจรต่อเนื่องตลอดสายทางอย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงในการเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกให้มีความคล่องตัวและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)