‘ขนส่งฯ’ ไฟเขียว ‘โรบินฮู้ด & แกร็บ’ ให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านแอปฯ คาดเริ่มใช้ได้ภายใน 30 วัน

ขนส่งฯไฟเขียว 2 แอปพลิเคชันโรบินฮู้ด & แกร็บให้รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คาดเริ่มใช้ได้ภายใน 30 วันนับจากนี้ พร้อมอัปเดตปัจจุบันผ่านการรับรองแล้วรวม 5 ราย แนะประชาชนใช้บริการ ชี้ปลอดภัยรู้ราคาล่วงหน้า

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้กระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ .. 2564  เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัยและเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 .. 2564 เป็นต้นมา ขบ.ได้ให้การรับรองแอปพลิเคชันสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จำนวน 3 ราย ได้แก่ ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส (Hello Phuket Service), บอนกุ (Bonku), เอเชียแค็บ (Asia Cab) และล่าสุดเมื่อวันที่ 16 .. 2565 ได้ให้การรับรองแอปพลิเคชันอีก 2 ราย คือ โรบินฮู้ด(Robinhood) และแกร็บ (Grab) เรียบร้อยแล้ว

นายเสกสม กล่าวต่อว่า ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่ได้รับการรับรองจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ (Bank Guarantee) ภายใน 30 วัน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ความเสียหายต่อผู้ขับรถหรือผู้โดยสารตามที่กำหนด และต้องจัดทำแผนจัดส่งให้ ขบ.พิจารณาภายใน 15 วัน โดยในแผนจะต้องกำหนดกรอบระยะเวลาการเร่งรัดนำรถที่ให้บริการอยู่ในระบบมาดำเนินการเปลี่ยนประเภทรถเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บริการโดยรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามเจตนารมณ์ในการอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงการใช้บริการได้ง่ายขึ้น มีราคาที่เหมาะสม เป็นธรรมทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ และถูกต้องตามกฎหมาย

นายเสกสม กล่าวอีกว่า ในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่ง ขบ.ได้พัฒนาระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถออนไลน์รองรับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ โดยเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ในหัวข้ออบรมขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

นอกจากนี้ หลังจากผ่านการอบรมแล้ว ให้จองคิวผ่าน DLT Smart Queue เพื่อยื่นคำขอ ทดสอบสมรรถภาพ และทดสอบข้อเขียน สำนักงานขนส่ง และจะได้รับหนังสือสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อนำไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังจากผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้ว จึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อีกทั้ง ใช้เป็นหลักฐานในการต่อภาษีประจำปีรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรอบภาษีต่อไปด้วย จึงขอให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผู้ที่มีความต้องการเข้าสู่ระบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะให้เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพภายใต้กรอบของกฎหมาย

สำหรับแอปพลิเคชันที่มีการให้บริการรถจักรยานยนต์ในการรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนั้น ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด โดยรถที่ให้บริการในระบบจะต้องเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแบบมีจุดจอด (วิน) หรือจักรยานยนต์สาธารณะที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ จัดเก็บอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินกว่าอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด

ขณะเดียวกัน ควบคุมให้มีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 คนต่อ 1 คันการรับคนโดยสารต้องเป็นการเรียกใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ห้ามรับคนโดยสารโดยการโบกเรียกยกเว้นแต่กรณีที่เป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแบบมีจุดจอด จะสามารถให้บริการได้ทั้งสองรูปแบบทั้งรับผู้โดยสารจากสถานที่ตั้งวิน หรือผ่านระบบแอปพลิเคชัน

ทั้งนี้ ไม่ให้จอดรอรับงานบนทางสาธารณะที่ไปกีดขวางการจราจร หรือบริเวณใกล้เคียงสถานที่ตั้งวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือบริเวณที่สร้างความรำคาญหรือความเดือดร้อนต่อผู้อื่น และผู้ให้บริการแอปพลิเคชันต้องเร่งรัดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ต้องการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนประเภทรถเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วโดยจะต้องรวมอยู่ในแผนที่จัดส่งให้กรมการขนส่งทางบกภายใน 15 วันด้วย

นอกจากนี้ หากพบการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติที่กำหนดผู้ให้บริการระบบจะต้องทำการลงโทษตามที่ได้แจ้งกรมการขนส่งทางบกไว้อย่างเคร่งครัด และหากเป็นการกระทำผิดกฎหมายผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องรวบรวมหลักฐานจัดส่งให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการลงโทษตามกฎหมายต่อไป ซึ่งหากทราบว่ามีการปกปิดข้อมูลหรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไข ขบ. จะพิจารณาลงโทษผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการแอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรอง ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แสดงอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าที่ชัดเจนโดยละเอียด ในอัตราที่เป็นธรรมภาครัฐสามารถตรวจสอบได้ มีประกันครอบคลุมตามที่กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ กำหนด รองรับการเรียกรถแท็กซี่มิเตอร์

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบผู้ขับรถกิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่เก็บค่าโดยสารตามที่แอปพลิเคชันกำหนด ใช้งานรถที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง มีพฤติกรรมขับรถประมาทหวาดเสียว สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน “1584” ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กรมการขนส่งทางบก ได้ตลอด 24 ชั่วโมง