เฮ! ‘ขนส่งฯ’ เตรียมลดภาษีประจำปี 90% กลุ่ม ‘แท็กซี่-สามล้อ-มอเตอร์ไซต์วิน’ ครบกำหนดเสียภาษีช่วง 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66

ครม. ไฟเขียวร่างพระราชกฤษฎีกา ปรับลดภาษีรถประจำปี 90% สำหรับกลุ่มแท็กซี่สามล้อมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ครบกำหนดเสียภาษีช่วง 1 .. 65-30 .. 66 หวังช่วยเหลือผู้ขับรถสาธารณะได้รับกระทบโควิด-19 ด้านคมนาคมเร่งส่งกฤษฎีกาตรวจพิจารณาด่วน พร้อมรับความเห็น .คลังสภาพัฒน์ฯ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (16 .. 2565) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา ลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปี หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ โดยให้ลดภาษีลง 90% จากอัตราที่กำหนดท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ .. 2522

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้น

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโนบายและกำชับให้กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก ออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะ ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 กระทบต่อการใช้บริการรถสาธารณะ

อีกทั้ง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการประกอบการของรถสาธารณะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยทั้งรถรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ จนกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

ดังนั้น กระทรวงคมนาคม และ ขบ. จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปี หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้โดยปรับลดภาษีลง 90% จากอัตราที่กำหนดท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ .. 2522

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า โดยอัตราภาษีประจำปีหลังปรับลดภาษีลง 90% ดังนี้

  • รถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) น้ำหนักรถ 1,300 กก. เดิมจัดเก็บภาษี 685 บาท ลดเหลือ 68.50 บาท/คัน
  • รถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) น้ำหนักรถ 2,100 กก. เดิมจัดเก็บภาษี 1,250 บาท/คัน ลดเหลือ 125 บาท
  • รถยนต์สามล้อรับจ้าง เดิมจัดเก็บภาษี 185 บาท/คัน ลดเหลือ 18.5 บาท/คัน
  • รถจักรยานยนต์รับจ้าง เดิมจัดเก็บภาษี 100 บาท/คัน ลดเหลือ 10 บาท/คัน

นายจิรุตม์ กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น มอบเงินช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม .. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด)

นอกจากนี้ ยังมีการขยายอายุรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี การอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีทางเลือกอื่นแทนเครื่องบันทึกการเดินทาง (GPS) ในรถแท็กซี่ พร้อมทั้งมีมาตรการเพิ่มรายได้ โดยให้ติดตั้งสื่อโฆษณาบนรถแท็กซี่ และกำหนดให้เรียกเก็บค่าสัมภาระได้ กรณีการให้บริการจากท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นต้น

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า สำหรับร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ .. …. นั้น ครม. มอบหมายให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกานั้น กำหนดให้ลดอัตราภาษีรถประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ครบกำหนดเสียภาษีรถประจำปีระหว่างวันที่ 1 .. 2565-30 .. 2566 โดยให้ลดอัตราภาษีลง 90% ของอัตราภาษีประจำปีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ .. 2522 มีอัตราภาษีประจำปี