‘คมนาคม’ เปิดตัวเลขผู้โดยสารเข้า-ออกไทย ช่วง ก.ค. 65 ‘บก-น้ำ-ราง-อากาศ’ แตะ 2.05 ล้านคน ชี้ขาเข้าอย่างเดียวพุ่ง 118% เมื่อเทียบ 6 เดือนแรกปีนี้

คมนาคมเผยยอดผู้โดยสารเดินทางเข้าออกประเทศไทยบกน้ำรางอากาศวันที่ 1-31 .. 65 รวม 2.05 ล้านคน ชี้ขาเข้าพุ่งสูง 118.68% เมื่อเทียบ 6 เดือนแรกของปีนี้ศักดิ์สยามยืนยัน พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว สั่งหน่วยงานฯ บูรณาการร่วม สธ.-.ท่องเที่ยวฯ อำนวยความสะดวกการเดินทางตามมาตรการป้องกันโควิด-19

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานถึงปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ประจำปี 2565 โดยข้อมูล วันที่ 31 .. 2565 ในภาพรวมพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1-31 .. 2565 มีปริมาณผู้โดยสารทั้งเข้าออกประเทศในทุกมิติการขนส่งรวม 2,050,744 คนเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย ..-มิ.. 2565 เฉลี่ยเดือนละ 575,837 คน

ทั้งนี้ ในจำนวนดังกล่าว แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 1,055,608 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย ..-มิ.. 2565 ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 482,719 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้น 118.68% โดยสัดส่วนการเดินทางตามรูปแบบการเดินทางใน .. 2565 พบว่า ทางอากาศ มีสัดส่วนการเดินทางสูงสุด คิดเป็น 99.13% รองลงมา คือ ทางถนน 0.77%, ทางราง 0.05% และทางน้ำ 0.05%

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า สำหรับปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะ โดยจำแนกตามรูปแบบการเดินทาง ได้แก่ 1.ทางถนน มีปริมาณผู้โดยสาร .. 2565 รวม 42,646 คน เพิ่มขึ้นจาก มิ.. 2565 ซึ่งมีผู้โดยสาร 25,895 คน เป็นการเดินทางเข้าประเทศ 16,968 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย ..-มิ.. 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 6,711 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 152.84%

นอกจากนี้ จากสถิติการเดินทางระหว่างประเทศ พบว่า ผู้โดยสารที่เดินทางทางถนนส่วนใหญ่ ใช้รูปแบบการเดินทางในเส้นทางของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ตนจึงได้มีนโยบายให้ บขส. เปิดให้บริการผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศ จำนวน 10 เส้นทาง โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มิ.. 2565 ได้แก่

  1. มุกดาหารสะหวันนะเขต
  2. หนองคายนครหลวงเวียงจันทร์
  3. อุดรธานีนครหลวงเวียงจันทร์
  4. อุบลราชธานีเมืองปากเซ
  5. ขอนแก่นนครหลวงเวียงจันทร์
  6. กรุงเทพมหานครนครหลวงเวียงจันทร์
  7. นครพนมท่าแขก
  8. อุดรธานีท่าอากาศยานอุดรธานีหนองคายวังเวียง
  9. เชียงรายแขวงบ่อแก้ว
  10. เลย-แขวงหลวงพระบาง

2.ทางน้ำ มีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าประเทศ .. 2565 รวม 325 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย .มิ.. 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 267 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้น 21.72% โดยสัดส่วนการเดินทางระหว่างท่าเรือชายแดนและเรือยอร์ชใน .. 2565 พบว่า มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าเรือชายแดน 179 คน คิดเป็น 56% และมีปริมาณการเดินทางด้วยเรือยอร์ช 142 คน คิดเป็น 44%

3.ทางราง มีปริมาณผู้โดยสาร .. 2565 รวม 4,609 คน เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศพบว่า มีปริมาณการเดินทางขาเข้า 2,161 คน คิดเป็น 47% และมีปริมาณการเดินทางขาออก 2,448 คน คิดเป็น 53% โดยขณะนี้ การเดินทางในระบบราง ได้มีการเปิดเดินรถไฟกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น เช่น รถไฟเชื่อมต่อกับสปป.ลาว เพื่อให้สามารถรองรับการเดินทางระหว่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น

4.ทางอากาศ มีปริมาณผู้โดยสาร .. 2565 รวม 2,003,164 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยปริมาณผู้โดยสาร ..-มิ.. 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 931,512 คน ซึ่งเป็นการเดินทางขาเข้าประเทศ จำนวน 1,036,154 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย ..-มิ.. 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 480,215 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 115.77%

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางตามท่าอากาศยานใน .. 2565 พบว่า มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1,492,690คน คิดเป็น 76% มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง 245,168 คนคิดเป็น 11% และมีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูมิภาค 265,306 คน คิดเป็น 13%

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า กระทรวงคมนาคมยืนยันถึงความพร้อมในการรองรับการบริการการเดินทางของนักเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ โดยประกาศยกเลิกมาตรการเข้าประเทศในรูปแบบ Test & Go ตั้งแต่วันที่ 1 .. 2565

ทั้งนี้ เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนดให้สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้อย่างเสรี รวมถึงการยกเว้นการลงทะเบียน Thailand Pass หรือ COE ของชาวต่างประเทศ เมื่อวันที่ 1 .. ที่ผ่านมา ได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่มีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบ

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ บูรณาการร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในทุกมิติ และให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด