เฮ! ‘ขนส่งฯ’ สนองนโยบาย ‘ศักดิ์สยาม’ ขยายเวลาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราถึง ก.ย. 67 ชี้ใช้งบ กปถ.จ่ายเอง หวังสานงานต่อ หนุนให้บริการ ปชช.

“ศักดิ์สยาม” มอบนโยบาย “ขนส่งฯ” ขยายระยะเวลาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราออกไปอีก 26 เดือน หลังสิ้นสุดโครงการฯ ตามมติ ครม.วันนี้ ยันใช้งบประมาณกองทุน กปถ.เอง ช่วยสานต่องานต่อเนื่อง หนุนให้บริการประชาชาชนเต็มที่

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคมนั้น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พิจารณารับบัณฑิตจบใหม่เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีความจำเป็น และมีแหล่งเงินทุนพร้อมสนับสนุน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ขบ. ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา โดยบรรจุในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วนและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่

โดยแบ่งเป็น จังหวัดที่มีขนาดใหญ่จำนวน 26 จังหวัด ได้รับจัดสรรจังหวัดละ 6 อัตรา รวม 156 อัตรา ส่วนจังหวัดที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้รับการจัดสรรจังหวัดละ 5 อัตรา รวม 250 อัตรา ซึ่งได้สิ้นสุดสัญญาจ้างงานในวันนี้ (1 ส.ค. 2565)

นายจิรุตม์ ฯ กล่าวอีกว่า สำหรับกดำเนินการดังกล่าวนั้น กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ที่มีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการว่าจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตราดังกล่าว เพื่อสานต่อภารกิจให้มีความต่อเนื่อง จึงได้มีการประชุมพิจารณาในวันนี้

ทั้งนี้ มีมติให้ ขบ. ดำเนินว่าจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจต่ออีก 26 เดือน หรือจะสิ้นสุดการว่าจ้างในสิ้นปีงบประมาณ 2567 หรือ ก.ย. 2567 โดยใช้งบประมาณจากกองทุน กปถ. มาจ่ายค่าจ้างเอง และเพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเท่ากับอัตราเดิมที่กระทรวงการคลังกำหนด กรมการขนส่งทางบกจะได้นำเสนอกระทรวงคมนาคม นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้มีงานทำและกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ภายหลัง ขบ. และ กปถ. มีมติขยายระยะเวลาว่าจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจดังกล่าวนั้น ต่างสร้างความดีใจให้กับพนักงานทั้ง 406 อัตรา และพร้อมดำเนินงานอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนต่อไป