บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ จัดงาน CG Day 2019

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG Day 2019 (Corporate Governance Day) ภายใต้แนวคิด “ปลูกฝังรากฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน” เพื่อปลูกฝังและสร้างความรู้ความเข้าใจของพนักงานถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานขององค์กรที่มีความโปร่งใสภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โดยได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษจาก คุณยุทธ วรฉัตรธาร ในหัวข้อ “Good Team, Good GRC, Good Organization” ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดบอร์ดนิทรรศการ และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ต่างๆ เป็นต้น โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์