‘อนุทิน-ศักดิ์สยาม’ ถกแนวทางเพิ่มขีดความสามารถเทอร์มินัล ‘สุวรรณภูมิ’ เร่งปรับแบบส่วนต่อขยายตะวันออก คาดสร้างเสร็จ ธ.ค.68 รับผู้โดยสาร 65 ล้านคน

อนุทินศักดิ์สยามนั่งหัวโต๊ะถกแนวทางเพิ่มขีดความสามารถเทอร์มินัล สุวรรณภูมิลุยจ้าง ICAO ศึกษาฯ พร้อมเร่งปรับแบบส่วนต่อขยายด้านตะวันออก สอดคล้องการบินปัจจุบัน คาดแบบแล้วเสร็จภายใน .. 65 ก่อนชงบอร์ดทอท.-ครม. คาดเริ่มสร้างปี 66 เสร็จ .. 68 รับผู้โดยสาร 65 ล้านคน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (6 .. 2565) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 4) ห้องประชุมชั้น 2 อาคารรัฐสภา

โดยการประชุมในวันนี้นั้น สืบเนื่องมาจากนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งได้มีการประชุมมาแล้ว 3 ครั้ง

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 3) ได้มอบหมายให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. ดำเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศตะวันออก (East Expansion) ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการฯ ไว้แล้ว

ขณะเดียวกัน เร่งรัดศึกษาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้มีข้อมูลมาประกอบการพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ซึ่งศึกษาแล้วเสร็จ เมื่อ .. 2564

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า การประชุมในวันนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มี.. 2565 ซึ่งได้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อร้องเรียนของเอกชนคู่สัญญาโครงการสนามบินอู่ตะเภาฯ โดยตรวจสอบผลกระทบจากทั้ง 2 สนามบิน คือ ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ต่อสนามบินอู่ตะเภาด้วย

​​ทั้งนี้ ในส่วนของความก้าวหน้าการดำเนินงานจ้าง ICAO เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อจ้าง ICAO ซึ่งขณะนี้ ทอท. อยู่ระหว่างหารือร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาร่างข้อตกลง (Agreement)

โดยการหารือนั้น เพื่อพิจารณาร่างข้อตกลงสำหรับการจ้าง ICAO ศึกษาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนลงนามในสัญญาจ้าง โดยคาดว่าสำนักงานอัยการสูงสุด จะพิจารณาร่างข้อตกลงแล้วเสร็จภายใน .. 2565

ขณะที่ ความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศตะวันออก ที่ประชุมรับทราบแนวทางการปรับแบบอาคารผู้โดยสารส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางการบินในปัจจุบัน โดยใช้ระยะเวลา 7 เดือน แล้วเสร็จประมาณ .. 2565 และจะนำเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. ก่อนนำเสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น คาดว่าจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและก่อสร้างได้ในปี 2566 ใช้ระยะเวลา 29 เดือน แล้วเสร็จใน .. 2568 ซึ่งจะทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความพร้อมรองรับผู้โดยสารที่คาดว่าจะกลับมาในระดับประมาณ 65 ล้านคนต่อปี เท่ากับช่วงก่อนเกิดโรคโควิด-19 ได้ในปี 2568

​​

ส่วนการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มี.. 2565 ที่ประชุมมอบหมายให้ ทอท. พิจารณาตรวจสอบข้อสัญญาและเงื่อนไขการร่วมลงทุนโครงการสนามบินอู่ตะเภาฯ ให้ชัดเจนว่า การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ของ ทอท. มีลักษณะส่งผลกระทบต่อการประกอบการและ/หรือการดำเนินโครงการฯ

นอกจากนี้ ยังรวมถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการสนามบินอู่ตะเภาฯ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดต่อสัญญาร่วมลงทุนตามข้อใดหรือไม่ อย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทและฟ้องร้องต่อรัฐได้ และให้กระทรวงคมนาคมมีหนังสือแจ้งยืนยันผลการพิจารณาไปให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ทราบด้วย