‘ศักดิ์สยาม’ สั่ง ‘การรถไฟฯ’ เร่งเปิดประกวดราคา ‘สายสีแดงส่วนต่อขยาย’ 3 เส้นทาง ภายใน ธ.ค.65-ม.ค.66 คาดเปิดให้บริการภายในปี 69

ศักดิ์สยามสั่งการรถไฟฯเร่งประกวดราคารถไฟสายสีแดงส่วนต่อขยาย ประเดิม 3 เส้นทาง ภายใน .. 65-..66 พร้อมเริ่มสร้าง .. 66 ก่อนเปิดให้บริการภายในปี 69 ส่วน Missing Link คาดเปิดใช้ในปี 71

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยเป็นประธานการประชุมติดตามแนวทางการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน และโครงการรถไฟสายสีแดง (ส่วนต่อขยาย) วันนี้ (23 มิ.. 2565) ว่า กระทรวงคมนาคมต้องการเร่งรัดผลักดันให้การเดินทางด้วยระบบรางเป็นระบบหลักของประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันการขนส่งทางรางเป็นทางเลือกใหม่ที่คุ้มค่า สามารถลดต้นทุนทั้งด้านเวลา และด้านโลจิสติกส์ รวมถึงเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนท่ีจะช่วยสร้างศักยภาพและโอกาสใหม่ทางการค้า การลงทุน ที่จะนำมาสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในท้ายที่สุด

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการรถไฟสายสีแดง (ส่วนต่อขยาย) โดยตนได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เร่งเปิดประกวดราคาหาผู้รับจ้าง สายสีแดง (ส่วนต่อขยาย) 3 เส้นทาง ได้แก่ 1.ช่วงตลิ่งชันศิริราช ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 4,694.36 ล้านบาท 2.ช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตระยะทาง 8.84 กม. วงเงิน 6,468.69 ล้านบาท ภายใน .. 2565 และ 3.ช่วงตลิ่งชันศาลายา ระยะทาง 14.8 กม. วงเงิน 10,670.27 ล้านบาท พร้อมประกวดราคาใน .. 2566

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ทั้ง 3 เส้นทางดังกล่าว จะเริ่มก่อสร้างใน .. 2566 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569 สามารถเปิดให้บริการต่อขยายเส้นทางจากรถไฟสายสีแดงที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน ไปยังพื้นที่ชานเมืองทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (กทม.) รองรับการเดินทางของประชาชนและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รวมถึงประชาชนที่ใช้บริการโรงพยาบาลศิริราช ให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางได้อย่างตรงเวลายิ่งขึ้น

สำหรับช่วงบางซื่อพญาไทมักกะสันหัวหมาก และช่วงบางซื่อหัวลำโพง (Missing Link) ระยะทาง 25.9 กม. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบสถานีราชวิถีใหม่ให้ผู้โดยสารเดินเชื่อมเข้าสู่อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีได้สะดวก และเป็นการบูรณาการการใช้ประโยชน์เส้นทางรถไฟสายสีแดงช่วง Missing Link ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดในการเดินทางเชื่อมต่อ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2571

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ตนได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามหลักธรรมาธิบาลอย่างเคร่งครัดก่อนเสนอต่อ ครม. และให้ รฟท. เสนอรูปแบบของสัญญาการประกวดราคาแบบปรับราคาได้ ซึ่งจะทำให้กรอบวงเงินโครงการลดลงตามค่า k อันจะช่วยประหยัดวงเงินลงทุนโครงการได้ ในกรณีที่มีการลดลงของราคาวัสดุหรือต้นทุนทางพลังงาน

ขณะเดียวกัน ได้กำชับต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อผลักดันให้ระบบรางเป็นระบบหลักในการเดินทาง สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่จะสนับสนุนการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจโดยรอบเส้นทาง ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ที่จะส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน การท่องเที่ยวนำมาสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในท้ายที่สุด