รอเลย! ดีเดย์ ม.ค.66 ‘ทางหลวงชนบท’ เปิดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม บนนถนน 2 เส้นทาง ‘ราชพฤกษ์ & นครอินทร์’ ระยะทางรวม 37.6 กม.

ทางหลวงชนบทเตรียมเปิดวิ่งใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. 2 เส้นทางราชพฤกษ์ & นครอินทร์ระยะทางรวม 37.6 กม. ดีเดย์! วิ่งฉิว .. 66 ดึงงบกองทุน กปถ. กว่า 250 ล้าน เร่งอัพเกรดความปลอดภัยบนถนน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า จากที่กระทรวงคมนาคมได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด .. 2546 โดยกำหนดบังคับแก่ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถ ซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องจราจรขึ้นไป มีเกาะกลางถนนแบบกำแพง และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ตามที่ผู้อำนวยการทางหลวงประกาศ โดยกำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตร (กม.) ต่อชั่วโมง (ชม.) ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กฎกระทรวงกำหนดนั้น

ทั้งนี้ ทช.ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงชนบทรองรับการปรับความเร็วจำกัดไม่เกิน120 กม./ชม. เพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมการขับขี่และส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ปฏิบัติตามกฎจราจร เพิ่มความมั่นใจในการใช้รถใช้ถนน อันจะส่งผลให้ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ ตามกฎกระทรวงคมนาคม ปละเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำหรับถนนที่อยู่ในความดูแลของ ทช. ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่ามีความพร้อม เป็นเส้นทางหลักที่รองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานคร (กทม.) กับภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย จำนวน 2 สายทาง รวมระยะทางดำเนินการ37.6 กม.  ได้แก่

  • ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) ระหว่าง กม.ที่ 17+000 ถึง กม.ที่ 42+200 ระยะทาง 25.2 กม.
  • ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.1020 (ถนนนครอินทร์) ระหว่าง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 12+400 ระยะทาง 12.4 กม.

โดย ทช.ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 โครงการ รวมงบประมาณ วงเงิน 250.46 ล้านบาท ดังนี้

1.งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานป้ายจราจร, งานป้ายจราจรแขวนสูง, งานติดตั้งระบบขนส่งอัจฉริยะ, ระบบควบคุมการใช้ช่องจราจรบนทางหลวง, ระบบควบคุมการใช้ความเร็วจำกัดแต่ละช่องจราจร, ระบบแนะนำการใช้ความเร็วแบบปรับเปลี่ยนได้ และระบบสำรวจข้อมูลสภาพอากาศ ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 92.960 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จใน .. 2565

2.งานก่อสร้างติดตั้งกำแพงคอนกรีตแบบ Single Slope Barrier บนทางหลวงชนบท ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 157.500 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2566

ทั้งนี้ เมื่อทั้ง 2 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่า จะสามารถเปิดให้วิ่งโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. ได้ภายใน .. 2566 ซึ่งจะช่วยในการปรับพฤติกรรมการขับขี่และสื่อสารให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามที่กฎกระทรวงกำหนดความเร็วฯ .. 2546 กำหนดไว้ ซึ่งนอกจากจะกำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชมป ช่องจราจรขวาสุดยังกำหนดให้ใช้ความเร็ว ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. นอกจากนี้การติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยนั้น ยังช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุในลักษณะยานพาหนะเสียหลักข้ามช่องจราจรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกันภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เป็นกองทุนสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนที่มีภารกิจในการเสริมสร้างมาตรฐานระบบการขนส่งทางถนนอย่างปลอดภัย เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานทั้งหมด