‘คมนาคม’ แจงปม ‘โฮปเวลล์’ ชี้ตอนปี 62 พบพิรุธหลายขั้นตอน ยันรักษาผลประโยชน์ประเทศชาติ-ปชช.

คมนาคมแจงปมโฮปเวลล์เผยมีความผิดปกติหลายขั้นตอน ยันรักษาผลประโยชน์ประเทศชาติปชช. พร้อมดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า สำหรับกรณีโฮปเวลล์ เมื่อช่วงปี 2562 นั้น องค์กรฝ่ายบริหาร รวมทั้งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้ทำการตรวจสอบโครงการโดยละเอียด ปรากฏว่ามีความผิดปกติในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอโครงการ ขั้นตอนการทำสัญญา ขั้นตอนการบริหารสัญญา ขั้นตอนการบอกเลิกสัญญา รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น

ทั้งนี้ หากกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยมิได้ใช้สิทธิตามกระบวนการของกฎหมาย ก็ย่อมถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน


แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุอีกว่า ในกรณีที่กระทรวงคมนาคม และ รฟท. ร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีนี้ใหม่ ซึ่งถือเป็นการใช้สิทธิตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ..2542 อันเนื่องมาจากเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 5/2564 ลงวันที่ 17 มี.. 2564 ว่า มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 18/2545 เมื่อวันที่ 27 .. 2545

เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา197 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรณีเช่นนี้จึงถือได้ว่ามีข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ อันทำให้ผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำที่ .410-412/2557 คดีหมายเลขแดงที่ .221-223/2562 ขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

โดยจากเหตุที่กล่าวมาข้างต้น กระทรวงคมนาคม และ รฟท. ได้ดำเนินการในกรณีโฮปเวลล์ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม รวมทั้งยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชน โดยเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว