ขอเสียงหน่อย! รฟม.เตรียมบุก ‘ภูเก็ต’ พีอาร์ & หยั่งเสี่ยง ปชช. ต่อค่าโดยสาร-ขยายแนวเส้นทาง ระบบขนส่งมวลชนเฟส 1 ดีเดย์! 15-21 มิ.ย.นี้

รฟม. เตรียมบุกภูเก็ตประชาสัมพันธ์ & สำรวจความคิดเห็น ปชช.ต่ออัตราค่าโดยสารการขยายแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชน .ภูเก็ต ระยะที่ 1 ไปยังท่าฉัตรไชย ดีเดย์! 15-21 มิ..นี้ ก่อนเสนอขออนุมัติต่อไป

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตห้าแยกฉลอง ไปยังท่าฉัตรไชยอย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายให้ รฟม. พิจารณาศึกษาเทคโนโลยีรถไฟฟ้าให้เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนการก่อสร้าง

นอกจากนี้ ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนำเสนอรายละเอียดดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ รฟม. เตรียมลงพื้นที่ .ภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารและการขยายแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ดังกล่าว เพื่อรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมชมงาน Specialised Expo 2028 และเพื่อประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน .ภูเก็ตในครั้งนี้

โดยรฟม. จะทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนใน .ภูเก็ต เกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารของโครงการฯ แบบอัตราคงที่(Flat Fare) โดยแบ่งตามเขตพื้นที่ในเมืองและนอกเมือง รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อขยายแนวเส้นทางโครงการฯ ไปยังท่าฉัตรไชย เพื่อรองรับการเดินทางเข้าร่วมชมงาน Specialised Expo 2028 ที่ .ภูเก็ตอยู่ระหว่างการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าว

นายภคพงศ์ กล่าวอีกว่า รฟม. จะลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 15-21 มิ.. 2565 และจะนำผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยหากมีการขยายเส้นทางไปยังท่าฉัตรไชยแล้ว รฟม. จะดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนนำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรือพำนักอาศัยในจังหวัดภูเก็ต สามารถร่วมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ได้ที่ https://www.mrta.co.th/phuket-form/index.html หรือสแกนQR CODE ได้ตั้งแต่วันนี้ -24 มิ.. 2565

สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตห้าแยกฉลอง มีระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร (กม.) มีจำนวนสถานีทั้งหมด 21 สถานี และระยะที่ 2 ช่วงท่านุ่นเมืองใหม่ มีระยะทางประมาณ 16.5 กม. มีจำนวนสถานีทั้งหมด 3 สถานี ซึ่ง รฟม. จะเริ่มดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 เป็นลำดับแรก

อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน พร้อมรองรับการเดินทางและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในอนาคต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสาร รฟม. ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. (www.mrta.co.th) เฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044